SEDEKAH BUMI

  • Jul 15, 2020
  • maitan-tambakromo

Acara rutinan yang di lakukan untuk rasa syukur kepada Allah swt dari Hasil Bumi dan ungkapan kegembiraan hasil panen yang melimpah ,biasa nya acara kesenian Wayang Kulit selalu tidak ketingalan karna untuk melestarikan seni kebudayaan  dan sebagai hiburan dalam acara Sedekah Bumi.di Desa Maitan Kecamatan Tamabkromo Kabupaten Pati.Menjadi agenda tahunan yang tidak boleh terlewatkan /di tingalkan .